Tìm hiểu TempData trong Asp.Net

TempData trong Asp.Net MVC là một kiểu đối tượng Dictionary kế thừa từ lớp TempDataDictionary. TempData được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời cho . . .