[WordPressSharp] Upload media, set ảnh đại diện cho bài viết

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn upload ảnh và set ảnh đại diện cho bài viết WordPress sử dụng thư viện WordPressSharp. WordPressSharp cung cấp cho chúng ta 2 phương thức để upload ảnh. Một là upload bằng file trực tiếp, hai là upload thông qua URL của ảnh.

Data.CreateFromUrl

Upload ảnh sử dụng URL của ảnh

Data.CreateFromFilePath

Upload ảnh sử dụng đường dẫn đến file ảnh.

Ở đây, chúng ta cần thêm tham số MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), hiểu nôm na là bạn khai báo loại định dạng media upload lên. WordPress định nghĩa các MIME types sau:

FILE EXTENSION

MIME TYPE

.jpg image/jpeg, image/pjpeg
.jpeg image/jpeg, image/pjpeg
.png image/png
.gif image/gif
.ico image/x-icon
.pdf application/pdf
.doc application/msword
.docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
.ppt application/mspowerpoint, application/powerpoint, application/vnd.ms-powerpoint, application/x-mspowerpoint
.pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
.pps application/mspowerpoint, application/vnd.ms-powerpoint
.ppsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
.odt application/vnd.oasis.opendocument.text
.xls application/excel, application/vnd.ms-excel, application/x-excel, application/x-msexcel
.xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
.psd application/octet-stream
.mp3 audio/mpeg3, audio/x-mpeg-3, video/mpeg, video/x-mpeg
.m4a audio/m4a
.ogg audio/ogg,
.wav audio/wav, audio/x-wav
.mp4 video/mp4
.m4v video/x-m4v
.mov video/quicktime
.wmv video/x-ms-asf, video/x-ms-wmv
.avi application/x-troff-msvideo, video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
.mpg audio/mpeg, video/mpeg
.ogv video/ogg
.3gp video/3gpp, audio/3gpp
.3g2 video/3gpp2, audio/3gpp2

Trên ví dụ, mình đang upload ảnh jpg nên mình sử dụng MIME “image/jpeg“.

Set ảnh đại diện cho bài viết

Sau khi upload ảnh xong, các bạn có thể lấy về ID của ảnh và set ảnh đại diện cho bài viết.

Sau đó gọi hàm đăng bài viết như bài hướng dẫn trước. Dưới đây là full code cho tính năng upload ảnh, set ảnh đại diện và  đăng bài viết.

Đến đây, các bạn đã có thể đăng một bài viết hoàn chỉnh với WordPressSharp rồi. Ở bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo danh mục, tags.

Đề xuất cho bạn

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 × 4 =